สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ

ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่  
E-mail  : rung2523@hotmail.com
 

 หรือโทร 02-281-3501
หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่


ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 มีนาคม 2564 ภายในเวลาทำการ  
ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment"  ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 400 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 

6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ : การประกาศรายชื่ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำนักงาการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียเกี่ยวกับการสอบภายในเดือนมษายน ๒๕๖๔ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ https/alro.thaijobjob.com/ หัวข้อ"กรประกาศรายชื่อผู้สดรสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" หรือ www.alro.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน"
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : rung2523@hotmail.com หรือโทร 02-281-3501 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.