สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ

ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่  
E-mail :
 k.phattana1209@gmail.com

 หรือโทร 02-282-9006 ,02-282-9007 ,02-282-9008 ต่อ 1209  หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกองทุน กลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน


ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ยกเว้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เวลา 16.30 น.)
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 มิถุนายน 2563 ภายในเวลาทำการ  
ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment"  ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 

6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563  ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ :  ส.ป.ก. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในเดือน กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริหารกองทุน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com > พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม > ปี 2563 > หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" หรือเว็บไซต์ ส.ป.ก. www.alro.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ k.phattana1209@gmail.com หรือโทร 02-282-9006,02-282-9007 ,02-282-9008 ต่อ 1209 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกองทุน กลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.