ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล สังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล สังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เลื่อนการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เลื่อนการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ ๒ ของพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ ๒ ของพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ
ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขอแก้ไขวัน เวลา การประเมินครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขอแก้ไขวัน เวลา การประเมินครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 1 (ความรู้และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 1 (ความรู้และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ
ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ